จุดยืนในการให้บริการของบริษัท (Positioning)

PPC-QSIT

P – Professional (มืออาชีพ)

P – Punctuality (ตรงเวลา)

C – Conduct (มีจรรยาบรรณ)

Q – Quality (ทำงานให้มีคุณภาพ)

S – Safety (มีความปลอดภัยในการทำงาน)

I – Innovation (คิดค้น)

T – Teamwork (มีความเป็นทีม)