คุณไพรัช เขียนเขว้า

กรรมการผู้จัดการ

คุณกานต์ธิดา โสมดำ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

คุณอาทิตย์ กรแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณทศพล พรพงศ์พล

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมด้านการออกแบบและประเมินราคา

คุณเอกพงษ์ คำสิงห์นอก

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโยธา

คุณพินิจ วงศ์เดช

ผู้จัดการแผนกการขายโครงการ

คุณปรารภ ทะแก้ว

วิศวกรไฟฟ้า-ออกแบบ

คุณสุภาวิตา คำมุงคุณ

วิศวกรไฟฟ้า-ขายโครงการ

คุณนพพร พลเยี่ยม

วิศวกรโยธา

คุณประภาพรรณ รุจิโกโศย

เลขากรรมการผู้จัดการ และวิศวกรไฟฟ้า – งานขออนุญาต

คุณอธิษฐาน สุวรรณเกตุ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

คุณอรรถพล จิตตกลาง

ผู้จัดการแผนกก่อสร้างโครงการ

คุณศรายทุธ ชิตเชี่ยว

ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาโครงการ

คุณชินวัฒน์ สีกานิล

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ

คุณณรงค์ฤทธิ์ คงดี

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ

คุณกรภัทร์ มณีไพร

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ

คุณธีรเดช ก้านเพ็ชร

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ

คุณอรุณ คำมาลี

ช่างชำนาญการไฟฟ้าอาวุโส

คุณวธัญญู เสาะสูงเนิน

ช่างชำนาญการไฟฟ้า

คุณพัฒนพร วงศ์เทวัน

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ

คุณพงษ์ธิวัฒน์ สุขภูวงศ์

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ

คุณศิลป์ รัตนดิลกกุล

วิศวกรโครงการ

ร.ต หญิงจารุวรรณ ยะเกี๋ยงงำ

วิศวกรโครงการ

คุณณัฐวุฒิ พิวงค์กุล

วิศวกรไฟฟ้า (บำรุงรักษา)

คุณโสภณัฐ ศรีจันทร์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

คุณเกียรติศักดิ์ แสนพล

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมด้านเขียนแบบ

คุณจีรพัฒน์ อุภัยพรหม

รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมด้านเขียนแบบ

คุณภานุวัฒน์ พันโน

พนักงานเขียนแบบ

คุณอาชัญ แสงเพลิง

พนักงานเขียนแบบ

คุณจันทร์จิรา ผองพุทธ

วิศวกรไฟฟ้า

คุณภาณุพงศ์ ศรีเตชะ

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

นายตะวัน สังข์วัง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

คุณกมลวรรณ วันทอง

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

คุณจินต์จุฑา ใสสะอาด

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
(บัญชี และบุคคล)

คุณวิชาดา สังเกตุกิจ

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณนภาภรณ์ กันจารุ

ผู้จัดการแผนกจัดการสำนักงานและประสานงานโครงการ